~Biz~

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Sâhib-i idrâk-i pâkiz kaydı yok dîvâneyiz
Ehl-i dünyânın temâşâsı nasîhatdir bize

Taşlıcalı Yahyâ
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
İmama telkin verir naaşımız,gömülmeyiz biz ekiliriz,özümüz çınar-ı haktır,kökümüz edeb yâ Hû.

Said Yavuz
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Dîdemiz giryân sînemiz sûzân
Rûhumuz hayrân Halvetîleriz

Cismimiz büryân derdimiz dermân
Aşkımız burhân Celvetîleriz

Sırr ile seyrân şevk ile devrân
Ederiz her ân Kâdirîleriz

Mahremiz zâre bülbülüz yâre
Hârız ağyâre Rıfâîleriz

Bizdedir halvet yâr ile ülfet
Bulmuşuz vuslat Dussûkîleriz

Zikrimiz esmâ fikr-i müsemmâ
Seyr-i "ev ednâ" Bedevîleriz

Hakk'ı çün bulduk nûr ile dolduk
Aşkla yoğrulduk Şâzelîleriz

Ölmeden öldük sonra dirildik
Uçmağa girdik Mevlevîleriz

"Hayy" ü "Bâkî"yiz dost müştâkıyız
Aşka sâkîyiz Nakşîleriz biz

Bizdedir "Âdem" İse'bni Meryem
Hem "ism-i a'zam" Bayrâmîleriz

On iki seyrân ideriz her ân
Ma'nâda sultân Vefâîleriz

Âşık-ı cânân mahrem-i irfân
Fakr ile pinhân Bektâşîleriz

Vahdete vâkıf kesreti sârif
Kenz-i ma'ârif Şa'bânîleriz

SÂMÎ ko halkı ara bul Hakk'ı
Yoludur aşkı Uşşâkîleriz

ABDURRAHMAN SÂMÎ SARUHÂNÎ UŞŞÂKÎ​
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Cemil Meriç - Bir Dünyanın Eşiğinde "BİZ" tasviri.

Pervane bilmeden ateşe atar kendini. Balık oltayı fark etmediği için yeme koşar. Biz arzuların felaketle örülü bir ağ olduğunu biliriz, ama uzaklaşmayız onlardan. Ne korkunç gaflet!”
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Hayli demdir yârlarla âşinâ olmak değil Âşinâlarla bile bîgâne olmuşlardanız.

Çelebî-zâde 'Âsım