Her güne bir beyit

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Cihânda gec-menîşden rast-kîşin renci efzûndur
Bu menzil-gehde tîrin çekdiği cevri kemân çekmez


Gec-menîş : Eğri tabîatlı, kötü huylu
Rast-kîş : Dosdoğru giden
Menzil-geh : Ok atılan saha, Okmeydanı
Tîr : Ok
Kemân : Yay
Renc : Üzüntü, sıkıntı
Efzûn : Çok
Cevr : Haksızlık edip incitme

(Kötü yolda gidenlere oranla, dosdoğru olanların çektikleri sıkıntı çok daha fazladır. Doğru ok uzaklara atılmak, hedefe saplanıp yıpranmak gibi zahmetler çekerken, eğri yay bunlardan âzâdedir, elden düşmez.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bu gece Hayati İnanç hocamızın beyitlerle cezbeden sohbetini getirmek istedim Divana.

( Ruhu ŞÂD olsun divan muhabbetdaşlarının :))

Sultan Fâtih yani şair Avnî der ki:

Kesmezem ağyâr cevri ile cânândan ümid
Kim kesilmez havf-ı şeytân ile îmândan ümid


Ağyar : Gayrılar, yabancılar, dost olmayanlar, eller.
Cevr : Sıkıntı.
Havf : Korku.

Şu demek olur:

[Aşktan haberi olmayan, sevgili ile muhabbetimi kıskanan ve bu yüzden düşmanlık besleyen kişilerin vereceği sıkıntılardan korkup sevgiliden vaz mı geçeceğiz yani? Şeytanın türlü türlü hileleri var ise var; bu yüzden imandan ümit mi kesilir? Akrep zehir yapacak tabii, arı ise bal. Herkes cibilliyetine uygun olanı ortaya koyar. Kötülerin kötülüğü, iyilerin cesaretini kırmamalı, hatta bilakis artırmalıdır.]

Şu izaha ihtiyaç belki yok ama; söz sahasında da zor erişilir bir yeri olan cihan padişahının, şiirde ifadeye koyduğu aşk ilâhî aşkın ta kendisidir.

Çıkılan ulvi yolculukta karşı gelen engelleri, teşvik edici görmek ayrı bir yüceliktir. Bu nükteyi terennüm eden sayısız örnekten söz etmek mümkün ise de; ilk hatıra gelenlerden birkaçı şunlar:

Düşman ne denlû saht ise de şâd ol ey Nedîm
Seng üzre gösterir zer-i kâmil âyârını
Nedîm


[Düşmanın ne kadar zorlu ise, sen o kadar memnun ve bahtiyar ol ey Nedîm! (özüne hitap, ne hoş bir usul; kimseye nasihat veya teselli ettiğimiz yok, sözümüz kendimize diyor üstad; klasik kültürümüzün bir edeb irtifa’ı) çünkü, hâlis altın bu niteliğini mihenk taşında gösterir dosta düşmana.]
Nitekim;

Altını dene mihenk taşında
Adamı dene bir iş başında


denilmemiş midir?

Benzer şekilde Necip Fazıl Kısakürek der ki:

Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın
Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lâzımsın


Tam üstada yaraşır biçimde; bıçak gibi…

Bahsimize, yani Sultan Fâtih (Şâir adıyla Avnî)’ in şiirine dönelim;

Ağlamakla dürr-i vasla tâlib oldum, ta’n değil
Eylese gavvâs olanlar bahr-i ummândan ümid


Vasl : Kavuşma
Dürr : İnci tanesi
Ta’n : Kınama, yerme
Gavvâs : Dalgıç

[Pes yani! Denizler dolusu ağlamaktan maksadım kavuşmak adlı eşsiz inci tanesine kavuşmaktır; kınamayın; dalgıç inci arıyor diye kınanır mı hiç…]
Tamamı yedi beyt olan şiirin son beyti ise başlı başına bir irtifa:

Her ne denlû cürmüne hadd ü nihâyet yoğ’ise
Avniyâ kat’ eyleme sen avn-i Rahmân’dan ümîd


Ne denlû : Ne kadar
Hadd : Sınır
Nihâyet : Son
Avn : Yardım
Avnî : Yardımla ilgili; yardımcı; kula nisbetle yardım eden; Allah’a nisbetle yardıma kavuşan (şairin mahlası, şiirde kullandığı ismi yani.
Avniyâ : Ey Avnî!

[Yine öze hitapla; gerçi kusurun çoktur ey Avnî; ama merhametlilerin en merhametlisi olan Allah’ ın af ve mağfiretinden, yardımından ümidini sakın kesme; zira bu çok daha büyük suç olur; gönül suçudur ayrıca.]
Hatm-i kelâm:

İnsana sadâkat yaraşır görse de ikrâh
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah


Av. Hayati İnanç
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Öldükte bu ben hasteyi eşk ile yusunlar
Cânâne güzâr ettiği yollarda kosunlar (Celilî)

( Devasız bir aşk hastası olan beni, öldüğüm zaman gözyaşı ile yıkasınlar ve sevgilinin geçtiği yolların kenarında bir yere defnetsinler.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Zinhâr eline âyine virmen o kâfirin
Zîrâ görünce sûretini put-perest olur


( Sakın o imansızın eline ayna vermeyin. Çünkü kendi yüzünü görünce putperest olur.)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Muhammed'den hâsıl oldu muhabbet
Muhammed'siz muhabbete ne hâcet. ❤
 

mehmet baki

Çok Önemli Parti yani ÇÖPün daimi şefi.
Katılım
3 Ağu 2008
Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkıt ne bilir
Mübtela-i gama sor kim geceler kaç saat

Aklımda kaldığı kadarıyla. Hata varsa düzeltin edebiyatçılar. :eek:
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
"Şeb i yeldâ" 21 Aralık senenin en uzun gecesi.Bu geceyi astrologlar, gökbilimciler bilmez ,bu geceyi dert çekenler bilir ancak .
"Dert insanı olgunlaştırır.Dert,insana yoldaştır.Dert çeken yolunu bulur.Istıraplar insanı gökyüzüne ulaştıran merdivenlerdir."Aklıma gelen diğer sözler derd'e dâir.
Söylenecek söz çoktur fakat dert çekmek diye bir şey var; dili susturur,dîl'i konuşturur.
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Şeb-i yeldayı müneccimle muvakkıt ne bilir
Mübtela-i gama sor kim geceler kaç saat

Aklımda kaldığı kadarıyla. Hata varsa düzeltin edebiyatçılar. :eek:
( En uzun geceyi ne yıldız bilimciler ne de vakti tayin edenler bilir.Gecelerin kaç saat olduğunu gam tutkunlarına sor.)

Şeb- i yeldâda uzar fecre kadar kıssa- i aşk
Tâ ki Mecnûn bitirir nutkunu Leylâ söyler

( Aşk hikâyesi ,yılın en uzun gecesinde bile şafak sökene kadar sürer.Öyle ki Leyla sözünü bitirse Mecnûn başlar ; Leyla sussa Mecnûn anlatır.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ itsem n’ola
Nice demlerdür esir-i iştiyâkıdur gönül.”

(Bir nefescik olsun o güzel yüzü görmek için bin canım olsa da kurban etsem yeridir. Gönül nice zamandır onun arzusuyla yana tutuşa esiri olmuştur.)
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ itsem n’ola
Nice demlerdür esir-i iştiyâkıdur gönül.”

(Bir nefescik olsun o güzel yüzü görmek için bin canım olsa da kurban etsem yeridir. Gönül nice zamandır onun arzusuyla yana tutuşa esiri olmuştur.)
Yanmak ne kelime gün geçtikçe yanamadığımı da görüyorum kalbimiz kurumuş bizim Rabbim nurlandırsın.amin
 

Mina

...
Katılım
5 Ağu 2018
Alnuna sür bâri gel boynuna alma kanumı

Cânumı çün kaşların yasına kurbân eyledüm


Cem Sultan
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Fârigiz kayd-ı cihândan âşık-ı dîvâneyiz
Âşinâya âşinâ bigâneye bîgâneyiz

Aşkı sâkî gamzeyi mest-i harâb etsek n’ola Câmı âteş bâdesi âteş aceb meyhâneyiz
( Biz bu dünyanın kısıtlamalarından uzak, kendinden geçmiş âşıklarız. Bize dost olana dost, yabancı davranana da yabancıyız.)

( Kadehi ateş, gamzeyi aşın derecede sarhoş etsek buna şaşılır mı? Kadehi ateş, şarabı ateş olan acayib bir meyhaneyiz.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Dostum âlem seninçün ger olur düşmen bana
Gam degil zira yetersin dost ancak sen bana

(Dostum, eğer senin yüzünden herkes bana düşman olsa da gam değil, buna üzülmem. Çünkü dost olarak yalnız sen yetersin bana.)
 

Semender

❤️Adem'i Âdem yapan üç harf beş noktadır ❤️
Katılım
29 Tem 2018
Gam ı hicrân beni hem hâlet i Yâkub edeli
Girye vü nâlişime külbe i ahzân ağlar

"Ayrılık acısı beni Yakup a.s'ın haline düşürdü düşüreli gözyaşı ve inleyişlerime hüzünler evi ağlar oldu"
 

evla

Gündüz yarasalarıyız biz.
Katılım
24 Eyl 2007
Bütün dünya aslanları hep ona bağlanmışken
Hilekar tilki koparabilir mi hiç o zinciri!
Mevlana Abdurrahman-ı Câmî'ye (k.s.)
 

Dilhun

 
Katılım
20 Haz 2018
Nâzenîn bu ömrümüz bir göz yumup açmış gibi
Geldi geçdi tuymaduk bir kuş konup uçmış gibi


(Bu nazlı ömrümüz bir gözyumup açmış, bir kuş konup uçmuş gibi gelip geçti, duymadık.)