Her güne bir beyit

Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Hüzniyle olma mahzûn şâdına etme gurur
Bu dünya zıll- ı hayaldir ne gam bâkî ne sürûr"
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Fermân-ı aşka cân iledir inkıyâdımız
Hükm-i kazâya zerre kadar yok inâdımız

Baş eğmeziz edâniye dünyâ-yi dûn içün
Allâh'adır tevekkülümüz i'timâdımız

Bu sadakatten nasiplenmek duasıyla:)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Geçtî o dem ki meclis -i mey pür hurûş idi
Sâgar sadâ -yı kul -kul -i mînâya gûş idi

(İçki meclisinin coşkunluklarla dolup taştığı , kadehin, (şarap dökülürken ) sürahinin çıkardığı kul kul (söyle söyle ) sesine kulak kesildiği zaman geçti .)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûy-bâr âteş
Semender tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş

(Gül ateş, gül fidanı ateş , gülbahcesi ateş, ırmak ateş.Aşkın semender yaratılışlılarına lale bahçesi olarak ateş yeter.)

***Semender : Ateşle yaşadığına, ateşten çıkınca öleceğine inanılan mitolojik bir hayvan.
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Gül ile Bülbül üzre:

Senden bilirim yok bana bir fâide ey gül
Gül yağını eller sürünür catlasa bülbül
(Osman Nevres)

Güle gûş ettiremez yok yere bülbül inler
Varak -ı mihr u vefâyı kim okur kim dinler

Gül gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti
Bülbül güle gül bülbüle yâr olmadı gitti

Yokmuş bir âha ey gül -i râna tahammülü
Bağrın ne yaktın ateş- i hasretle gülün
(Şeyh Galib)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Mübtelâ-yı aşk olan elbette cânanın arar
Böyledir kânun-ı Hakk derd ehli dermânın arar
(Leskofçalı galip )

(Aşka tutulmuş olan kişi elbette sevgilisini arar, Allah'ın kanunu böyledir, derdi olan dermanını arar.
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Acep bu derdümün dermânı yok mu
Ya bu sabr itmegün oranı yok mu

Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagın pâyânı yok mu

Güler düşmen benüm agladuguma
Acep şol kâfirin imânı yok mu

Delüpdür cigerümi gamzen oku
Ara yürekte gör peykânı yok mu

Su gibi kanumu topraga kardun
Ne sanursın garibün kanı yok mu

Cemâli-i hüsnüne mağrur olursın
Kemal-i hüsnünün noksanı yok mu

( Hoca Dehhani)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Her ruhun vasf edeni sanma söze kâdir olur
Her Gülistân okuyan sanma kim şâ‘ir olur

Kimisi serv dedi kimisi tûbâ kaddine
Ben elif derim aña ey yüzü gül söz bir olur

Süleymânekî-zâde Mehemmed Çelebi (Dânişî)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Cehlimi bilmeyecek mertebe câhil değilim
Bilirim rütbe-i noksânımı kâmil değilim

Yenişehirli Avnî
 
Katılım
6 Ara 2014
Ynt: Her güne bir beyit

N'ola kan dökmekde mâhir olsa çeşmüm merdümi
Nutfe-i Kâbildür ü gamzen kimi üstâdı var.

Bu ara bu başlık revaçta olup her güne bir beyitten her güne 3 beyite çıkmıştır.
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Tacizâde Cafer Çelebi'nin bir beyti :

Günde bin kez görse bilmez ol büt-i ra'nâ beni
N'eylesin bir demde bin şekle sokar sevdâ beni
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Âdeme müşkil değil mâl ü menâl eksikliği
Müşkil odur ki ola fazl u kemâl eksikliği

(İnsanın mal mülk bakımından eksik kalması problem değildir. Asıl mesele fazilet ve olgunluk bakımından fakir kalmasıdır.)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Bir farisi şarkıda sevgiliye sesleniş;

“Ey Afet-i ten, fitne-i can din hırsızı, iman çalan!
Ey senin gözlerin Türk gibi saldıran”
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Gidenlerden bir şairimiz de 16.yüzyıl şairlerinden Hayalî'dir. Hayalî sevdiğinden ayrılırken insanın içine işleyen bir beyitle vedalaşır:
Anı hoş tut garibindir Efendim, işte biz gittik
Gönül derler ser-i kûyunda bir dîvânemiz kaldı

(İşte biz gidiyoruz adına gönül denen delimiz, senin semtinden ayrılmadı; onu hoş tut, senin ilgine muhtaç bir kimsesizdir.)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Âh mine'l aşkı ve hâlâtihî,
Ahraka kalbî bi-harârâtihî.”

“Âh(lar olsun)! Hararetiyle kalbimi yakıp kavuran aşkın elinden ve onun (türlü) hâllerinden (çektiklerim)...”
Âh mine'l aşk “Âh aşkın elinden…" anlamına gelir.

Bu söz Arap edebiyatında meşhur bir ibaredir. Seyh Galib e aittir. Edebiyatımızda da Fatih Sultan Mehmet (Avnî) ’in benzer kullanımına şahit oluyoruz:

"Âh min azmatin bi-gayr-i iyab,
Âh min hasretin ale’l-ahbab."

Bu beyit de “Ah, dönüşü olmayan gidişten! Ah, dostlara hasret çekmekten!” anlamına gelmektedir.

Âh mine'l aşk “Ne gelmişse aşktan gelmiştir.” gibi bir anlamla sözü kısaca anlatmak için kullanılır.
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Divan şiiri deyince aklımıza ilk gelen beyit nedir?

Ne Süleymân ' a esîriz ne Selîm 'in kuluyuz
Kimse bilmez bizi bir şâh-ı kerîmin kuluyuz

Hayretî
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Geh sefâ buldu gönül âyinesi geh keder
Böyledir hâl - i cihân böyle gelir böyle gider

( Yetim Ali Çelebi)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Yâ rab hemîşe lütfunu it reh-nümâ bana
Gösterme ol tarîki ki yetmez sana bana

(Ya Rabbi lütfunu her zaman bana yol gösterici kıl. Sana ulaşmayan yolu bana gösterme.)
 
Katılım
20 Haz 2018
Ynt: Her güne bir beyit

Neden eski edebiyat diyenlere... Kaldı mı bu dünyada böyle ince düşünebilen insanlar...

"Güllü diba giydin amma korkarım azar eder
Nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni."

(Ey benim nazlı sevdiğim,üzerine güllü bir elbise giymişsin ama;o elbisenin üzerindeki gülün dikeninin gölgesi seni incitir diye korkarım.)
 

Giriş yap