Şebinkarahisar’lı Divan Şairi Niyazinin Gazeli

Katılım
13 Şub 2009
GAZEL
Tal‘at-ı dildâra hayli intizâr itdim bu şeb

Subha dek fikr-i visâli ihtiyâr itdim bu

Mâcerâ-yı hecri tafsîl eyleyüp cânânıma

Bahs-i aşkı aded üzre ihtisâr itdim bu şeb

Subha dek sûz u güdâz-ı hâl-i anber-bû ile

Dildeki nakş-ı nihânı âşikâr itdim bu şeb

Nâlesenc-i derd-i verd-i ârız-ı dilber olup

Gülşen-i imkânda teşvîk-i hezâr itdim bu şeb

Eyleyüp ben de Niyâzî fehm-i eş‘âr-ı selîs

Meyl-i tanzîr-i Fehîm-i rûzigâr itdim bu şeb

Sevgilimin çehresini hayli hayal ettim bu gece

Sabaha dek kavuşma fikriyle arzulandım bu gece

Sayıklayarak açıkladım sevgilime başımdan geçenleri

Aşk bahsini sadeleştirdim bu gece

Sabaha dek yaktıkça yakan anber kokusu ile

Dilimdeki gizli süsleri(güzel sözleri)aşikar ettim bu gece

İnildeyen gülün derdi dilberin yanağı olup

Gül bahçesinde binlerce diken oldum bu gece

Eyleyip ben de Niyazi fesahatli şiirleri

Gönlümü anlayış rüzgarına benzettim bu gece

—————————————————————-17.03.2011

Yücel Başaran/Karacaören Köyü Camii İmam Hatibi/Şebinkarahisar